Miškai

Vakarų taigos buveinė Spindžiaus miške

Miškai užima 51% parko teritorijos, pasiskirstę 100-1700 ha dydžio masyvais. Kraštovaizdį paįvairina ant kalvų ir šlaitų žaliuojančios giraitės, gojeliai, pavieniai medžiai-galiūnai. Miškai įvairūs rūšine sudėtimi, amžiumi, medynų išsidėstymu, daugiausiai pušynų, yra beržynų, ąžuolynų, skroblynų, juodalksnynų ir kitokių medynų. Ypatingai vertingi (gamtiniu požiūriu) reliktiniai senovės Lietuvos medynai-plačialapiai skrobliniai liepynai, saugomi Mergiškių gamtiniame rezervate. Didžiausi miškai: Mergiškių-Kalvų, Spindžiaus-Strėvos, Paverknės. Pagal funkcinę paskirtį miškai suskirstyti į grupes, didžioji jų dalis-ekosistemų apsaugos (IIA gr.), rekreaciniai (IIB gr.), apsauginiai (III gr.). Turtingiausia biologinė įvairovė saugoma rezervaciniuose miškuose (I gr.), europinės svarbos buveinėse (Natura 2000), kertinėse miško buveinėse. Mažai žmogaus ūkinės veiklos paveikti miškai-geriausias prieglobstis daugeliui retų gyvosios gamtos rūšių.

Apie trečdalis miškų-valstybinės reikšmės, juos tvarko ir prižiūri Trakų miškų urėdijos Aukštadvario ir Strėvos girininkijos.