Gyvūnija

 Didysis auksinukas

Natūrali gamta, biotipų įvairovė, suteikia prieglobstį įvairiausioms gyvūnų rūšims. Parko teritorijoje aptiktos 165 paukščių rūšys, iš jų 37 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Peri baltnugariai geniai (Dendrocopos leucotos), juodieji pesliai (Milvus migrans), pilkosios meletos (Picus canus), vapsvaėdžiai (Pernis apivorus), pievinės lingės (Circus pygargus), tulžiai (Alcedo atthis), griežlės (Crex crex) ir kt. Paukščiams tinkamiausios buveinės-užpelkėję ežerų, Verknės upės pakraščiai, natūralios pievos, gojaliai, sengirės.

Gausi entomofaunos rūšinė įvairovė-aptiktos 1055 rūšys, tarp jų 37 retos: didysis skydvabalis (Peltis grossa), ūsuotis dailidė (Ergates faber), kruvinoji strėliukė (Pyrrhosoma nymphula), raudonsparnė meškutė (Thyria jacobaea, didžiausia šiuo metu žinoma populiacija Lietuvoje), baltajuostis juodsprindis (Baptria tibiale, gausiausia populiacija Lietuvoje) ir kt. Vabzdžiams vertingiausi arealai yra Mergiškių-Kalvų, Skrebio miškuose esančios pievelės, Ūbiškių miškas, užpelkėjęs Verknės slėnis parko pietvakariniame pakraštyje.

Brandesniuose miškuose su ąžuolais, skroblais gyvena lazdyninės miegapelės. Tinkamos sąlygos šikšnosparniams, elniniams žvėrims ir kt.

Ežeruose ir upėse veisiasi lynai, kiršliai, šamai, vėgėlės, kai kurie puikuojasi lašišinėmis žuvimis: upėtakiais, sykais, seliavomis, peledėmis. Ežerus su smėlėtu dugnu pamėgę plačiažnypliai vėžiai, švarius vandenis-ūdros ir bebrai.