Vyriausiasis specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį ir einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

1.  žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius kraštovaizdžio apsaugą ir tvarkymą, kultūros paveldo tvarkymą ir apsaugą, kitus su jo funkcijomis susijusius teisės aktus;

2.  žinoti saugomų teritorijų sistemą ir jos valdymo pagrindus, regioninių parkų tikslus ir uždavinius;

3.  mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti ir rengti išvadas;

4.  savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

5.  sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu;

6.  mokėti užsienio kalbą;

7.  turėti aukštąjį išsilavinimą;

8.  asmeninės savybės: pareigingumas, darbštumas, kūrybiškumas, komunikabilumas.  

 

Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas, siekdamas Direkcijos funkcijų ir uždavinių įgyvendinimo, vykdo šias funkcijas:

 

1.  organizuoja, koordinuoja bei vykdo kultūros paveldo vertybių apsaugą, sunaikintų ir pažeistų kultūros paveldo kompleksų bei objektų atkūrimą;  

2.  organizuoja taikomuosius mokslinius tyrimus, susijusius su kultūros paveldo vertybių išsaugojimu, kaupia informaciją kultūros paveldo vertybių apsaugos srityse;

3.  informuoja visuomenę apie regioninio parko kultūros paveldo vertybių būklę, rengia programas ir taikomas priemones jų išsaugojimui ir tvarkymui, numatomus apsaugos ir naudojimo režimo pakeitimu;

4.  vykdo Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus kultūros paveldo apsaugos bei tvarkymo klausimais, teikia siūlymus dėl kultūros paveldo vertybių įtraukimo į Lietuvos Respublikos registrą ir vietinius savivaldybių registrus imo dokumentų;

5.  nagrinėja ir nustatyta tvarka teikia sąlygas bei išvadas regioniniame parke rengiamų teritorijų planav;  

6.  rengia regioninio parko tvarkymo tikslines programas ir kitus strateginio planavimo dokumentus, organizuoja jų įgyvendinimą;

7.  pagal kompetenciją organizuoja  gamtos mokyklos, gamtos ir kultūros paveldo objektų, pažintinių takų, apžvalgos aikštelių, poilsiaviečių įrengimą bei kitų kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo priemonių įgyvendinimą regioniniame parke;

8.  teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių veiklą regioniniame parke, tobulinimo;

9.  teikia konsultacijas kultūros paveldo, kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo klausimais juridiniams ir fiziniams asmenims;

10.  rengia ir platina informaciją parko vizualinės informacinės sistemos kūrimui, organizuoja jos įgyvendinimą;

11.  rengia medžiagą gamtos ir kultūros paveldo vertybėms propaguoti žiniasklaidoje;

12.  nustatyta tvarka atstovauja direkcijai, nagrinėjant kultūros paveldo apsaugos bei tvarkymo klausimus regioniniame parke;

13.  vykdo regioninio parko direktoriaus įsakymus ir pavedimus;

14.  teikia pasiūlymus pagal kompetenciją regioninio parko direktoriui teritorijų planavimo, statybų, rekonstrukcijų ir kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo klausimais;

15.  rengia ir teikia regioninio parko direktoriui tvirtinti individualius ir direkcijos metinės veiklos planus ir ataskaitas nustatytos veiklos srityje;

16.  tiesiogiai teikia informaciją regioninio parko gyventojams ir lankytojams, saugomų teritorijų lankymo klausimais, kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo, planavimo, projektavimo klausimais, informaciją apie saugomos teritorijos tikslus, būklę, išsaugojimo poreikį, numatomus apsaugos ir naudojimo režimo pakeitimus, apie galimą gauti paramą, informuoja sutiktus saugomos teritorijos lankytojus, gyventojus, besikreipiančius asmenis, dalina informacinio pobūdžio skrajutes, bukletus, kitus leidinius;

17.  identifikuoja suinteresuotų asmenų grupes, kurioms teikia aktualią informaciją saugomų teritorijų lankymo, saugomos teritorijos steigimo tikslų, saugomos teritorijos išskirtinės visuotinės vertės klausimais; ūkinės veikos galimybes, kompensacijas ir panašiai;

18.  teikia pasiūlymus dėl ekskursijų ir Lankytojų centro lankytojų srautų kontrolės, supažindina su saugomos teritorijos lankymo taisyklėmis, Direkcijos vykdoma veikla, saugomais gamtos objektais, augalija ir gyvūnija;

19.  analizuoja saugomos teritorijos lankytojų įpročius, rekreacinių apkrovų reguliavimo priemonių taikymą, stebi ir vertina priemonių efektyvumą;

20.  gavus informaciją, apie saugomoje teritorijoje planuojamą vykdyti veiklą, imasi prevencinių priemonių, siekiant užkirsti kelią galimam teisės aktų pažeidimui, teikia trūkstamą informaciją, paaiškina grėsmes;

21.  gavus informaciją ar įtarus galimą teisės aktų, reglamentuojančių veiklą saugomoje teritorijoje, pažeidimą imasi visų įmanomų priemonių, kurios sumažintų pažeidimo padarinius;

22.  rengia ir dalyvauja įgyvendinant edukacinius projektus, savanorystės programas, bendradarbiaujant su vietos bendruomenėmis, vietos savivaldos institucijomis, mokyklomis, žygeivių klubais ir kitais susivienijimais, verslo subjektais; siekia į saugomos teritorijos tikslų įgyvendinimą įtraukti kuo daugiau asmenų, institucijų, organizacijų, koordinuoja jų veiksmus;

23.  skatina iniciatyvas, padeda rengti ir įgyvendinti projektus (kraštovaizdžio tvarkymo, infrastruktūros gerinimo), kuriais įgyvendinami parko tikslai; agituoja įsitraukti į saugomų teritorijų tvarkymą, naudojantis įvairių fondų (paramos) lėšomis;

24.  organizuoja savanorių darbą, t.y. įtraukia į saugomų teritorijų tvarkymą ir operatyvų būklės stebėjimą vietos gyventojus ir kitus aktyvius piliečius, neabejingus saugomų teritorijų tikslams ir vertybių apsaugai;

25.  palaiko ryšius su kitais saugomų teritorijų reindžeriais, dalinasi gerąja patirtimi;   

26.  organizuoja viešuosius pirkimus,   rengia viešųjų pirkimų planus;

    

                                                  _______________________