Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

1.  žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius kraštovaizdžio,  rekreacijos ir turizmo vystymą, lankytojų aptarnavimą, kitus su jo funkcijomis susijusius teisės aktus;

2.  žinoti saugomų teritorijų sistemą ir jos valdymo pagrindus, regioninių parkų tikslus ir uždavinius;

3.  mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti ir rengti išvadas;

4.  savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

5.  sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu;

6.  mokėti užsienio kalbą;

7.  turėti aukštąjį išsilavinimą;

8.  asmeninės savybės: pareigingumas, darbštumas, kūrybiškumas, komunikabilumas.  

 

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas Direkcijos funkcijų ir uždavinių įgyvendinimo, vykdo šias funkcijas:

 

1.  organizuoja, koordinuoja ir vykdo lankytojų centro veiklą, teikia nustatytas paslaugas;

2.  organizuoja, koordinuoja ir  vykdo regioninio parko  lankytojų stebėseną (apskaitą ir apklausą);

3.  vykdo lauko informacinės sistemos priežiūrą ir stebėseną, lankytojų monitoringą, priskirtas kraštovaizdžio programos temas;

4.  nagrinėja ir nustatyta tvarka teikia sąlygas bei išvadas regioniniame parke rengiamų teritorijų planavimo dokumentų;

5.  dalyvauja Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos ir Direkcijos užsakomųjų teritorijų planavimo dokumentų (specialiųjų, detaliųjų planų, techninių projektų) rengime; svarstymo, derinimo ir pateikimo tvirtinti procedūrose;  

6.  rengia regioninio parko tvarkymo tikslines programas ir kitus strateginio planavimo dokumentus, organizuoja jų įgyvendinimą;

7.  pagal kompetenciją organizuoja  gamtos mokyklos, gamtos ir kultūros paveldo objektų, pažintinių takų, apžvalgos aikštelių, poilsiaviečių įrengimą bei kitų kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo priemonių įgyvendinimą regioniniame parke;

8.  teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių veiklą regioniniame parke, tobulinimo;    

9.  rengia ir platina informaciją parko vizualinės informacinės sistemos kūrimui, organizuoja jos įgyvendinimą;

10.  rengia medžiagą gamtos ir kultūros paveldo vertybėms propaguoti žiniasklaidoje;

11.  atstovauja Direkcijai, nagrinėjant turizmo, kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo klausimus regioniniame parke;

12.  vykdo regioninio parko direktoriaus įsakymus ir pavedimus;

13.  teikia pasiūlymus regioninio parko direktoriui turizmo vystymo, lankytojų aptarnavimo, kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo klausimais;

14.  rengia ir teikia regioninio parko direktoriui tvirtinti individualius ir direkcijos metinės veiklos planus ir ataskaitas nustatytos veiklos srityje;

15.  tiesiogiai teikia informaciją regioninio parko gyventojams ir lankytojams, saugomų teritorijų lankymo klausimais, kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo, planavimo, projektavimo klausimais, informaciją apie saugomos teritorijos tikslus, būklę, išsaugojimo poreikį, numatomus apsaugos ir naudojimo režimo pakeitimus, apie galimą gauti paramą, informuoja sutiktus saugomos teritorijos lankytojus, gyventojus, besikreipiančius asmenis, dalina informacinio pobūdžio skrajutes, bukletus, kitus leidinius;

16.  identifikuoja suinteresuotų asmenų grupes, kurioms teikia aktualią informaciją saugomų teritorijų lankymo, saugomos teritorijos steigimo tikslų, saugomos teritorijos išskirtinės visuotinės vertės klausimais; ūkinės veikos galimybes, kompensacijas ir panašiai;

17.  teikia pasiūlymus dėl ekskursijų ir Lankytojų centro lankytojų srautų kontrolės, supažindina su saugomos teritorijos lankymo taisyklėmis, Direkcijos vykdoma veikla, saugomais gamtos objektais, augalija ir gyvūnija;

18.  analizuoja saugomos teritorijos lankytojų įpročius ir poreikius, rekreacinių apkrovų reguliavimo priemonių taikymą, stebi ir vertina priemonių efektyvumą;

19.  gavus informaciją, apie saugomoje teritorijoje planuojamą vykdyti veiklą, imasi prevencinių priemonių, siekiant užkirsti kelią galimam teisės aktų pažeidimui, teikia trūkstamą informaciją, paaiškina grėsmes;

20.  gavus informaciją ar įtarus galimą teisės aktų, reglamentuojančių veiklą saugomoje teritorijoje, pažeidimą imasi visų įmanomų priemonių, kurios sumažintų pažeidimo padarinius;

21.  rengia ir dalyvauja įgyvendinant edukacinius projektus, savanorystės programas, bendradarbiaujant su vietos bendruomenėmis, vietos savivaldos institucijomis, mokyklomis, žygeivių klubais ir kitais susivienijimais, verslo subjektais; siekia į saugomos teritorijos tikslų įgyvendinimą įtraukti kuo daugiau asmenų, institucijų, organizacijų, koordinuoja jų veiksmus;

22.  skatina iniciatyvas, padeda rengti ir įgyvendinti projektus (kraštovaizdžio tvarkymo, infrastruktūros gerinimo), kuriais įgyvendinami parko tikslai; agituoja įsitraukti į saugomų teritorijų tvarkymą, naudojantis įvairių fondų (paramos) lėšomis;

23.  organizuoja savanorių darbą, t.y. įtraukia į saugomų teritorijų tvarkymą ir operatyvų būklės stebėjimą vietos gyventojus ir kitus aktyvius piliečius, neabejingus saugomų teritorijų tikslams ir vertybių apsaugai;

24.  palaiko ryšius su kitais saugomų teritorijų reindžeriais, dalinasi gerąja patirtimi;

25.  kaupia ir sistemina su kuruojama veiklos sritimi susijusią informaciją ir dokumentų bylų archyvą;

26.  organizuoja viešuosius pirkimus, dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų planus;

27.  rengia informaciją Direkcijos interneto svetainei. Atsakingas už informacijos patalpinimą ir atnaujinimą.

 

                                                  _______________________